ÍNDICE

 

Pincha eiqui para velo

Xunta de Goberno, Comisión Delegada, e Asemblea da F.G. de A.

Descargar

Entidades afiliadas á F.G.A., e á Secretaría Xeral para o Deporte.

Descargar

Prezos: Dereitos de calendario, Taxas e Licencias.

Descargar

M E N C I Ó N S:

Palmarés mención Presidente F.G. de A.

Descargar

Palmarés mención de Galicia de Fair Play.

Descargar

C O M I S I Ó N S  D A  F. G. de A.:

Observadores – Tribunal Galego de Apelación.

Descargar

R E G U L A M E N T O S:

Campionatos e Copas de Galicia.

Descargar

R A L L Y E S:

Prescricións comúns para rallyes.

Descargar

Regulamento Xeral Campionato de Galicia rallyes en asfalto.

Descargar

Regulamento Xeral Copa de Galicia de Grupo «X».

Descargar

Regulamento Xeral Copa de Galicia de Grupo «G».

Descargar

R A L L Y M I X:

Regulamento Xeral Campionato de Galicia de RallyMix.

Descargar

M O N T A Ñ A:

Regulamento Xeral Campionato de Galicia de Montaña.

Descargar

Regulamento técnico para vehículos CM.

Descargar

Regulamento técnico para vehículos EM.

Descargar

Regulamento técnico para vehículos SCC.

Descargar

Medidas de seguridade para Vehículos Históricos.

Descargar

Regulamento Xeral Campionato de Galicia de Regularidade Sport

Descargar

M I X – C R O S S:

Regulamento Xeral Campionato de Galicia de Mix-Cross

Descargar

A U T O C R O S S – R A L L Y C R O S S:

Regulamento Xeral Campionato de Galicia de Autocross-Rallycross.

Descargar

Regulamento Técnico de Autocross-Rallycross.

Descargar

Regulamento Técnico de Car Cross.

Descargar

Regulamento técnico para vehículos SCC.

Descargar

K A R T I N G:

Regulamento Técnico de Karting.

Descargar

Regulamento Técnico de Karting PREROOKIE.

Descargar

Regulamento Técnico de Karting ROOKIE.

Descargar

Regulamento Técnico de Karting MINI

Descargar

Regulamento Técnico de Karting JUNIOR

Descargar

Regulamento Técnico de Karting SENIOR

Descargar

Regulamento Técnico de Karting KZ

Descargar

Regulamento Deportivo de Karting.

Descargar

S L A L O M:

Regulamento Xeral Campionato de Galicia de Slalom.

Descargar

Condicións técnicas e de seguridade na montaxe dun Slalom.

Descargar

Regulamento técnico para vehículos de Slalom.

Descargar

T O D O T E R R E O:

Regulamento Xeral Campionato de Galicia de Todoterreo.

Descargar

Regulamento técnico para vehículos de Todoterreo.

Descargar

2ª  C A T E G O R Í A  E  O U T R O S  E V E N T O S:

Regulamento Xeral Campionato de Galicia de Rallyes de Regularidade.

Descargar

Regulamento Xeral Fórmula Rallye / Motorshow.

Descargar

E S C U D E R Í A S,  M A R C A S  DE  P N E U M Á T I C O S, 

E  B A N D E I R A S:

Regulamento Xeral Campionato de Escuderías.

Descargar

Regulamento Xeral Campionato de Marcas de pneumáticos.

Descargar

Normativa sobre bandeiras Autocross-Karting-Slálom.

Descargar

A N E X O  I:

Anexo I.

Descargar

C L A S I F I C A C I Ó N S:                                                                               Descargar

Clasificacións Campionatos e Copas de Galicia.

Rallyes

Rallymix

Montaña

Autocross

Karting

Slalom

Premios, Campionatos e Copas de Galicia.

Descargar

R E C L A M A C I Ó N S:

Modelos de Reclamacións.

Descargar

E S T A T U T O S:

Estatutos e Regulamento de Réxime Disciplinario.

Descargar

H O M O L O G A C I Ó N S:

Lista de Vehículos Homologados por País.

Descargar

Lista Homologadas pola FIA (Arneses, monos ignifugos, asentos, cascos, etc).

Descargar

R E G U L A M E N T O S  F. I. A.:

Código Deportivo Internacional e Anexos.

Descargar