Política de privacidade

Política de Privacidade

INFORMACIÓN ADICIONAL (LEXITIMACIÓN ART. 6.1.E REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS INTERESE PÚBLICO E O ART. 8 LOPD-GDD) DA FEDERACIÓN GALEGA AUTOMOBILISMO e INFORMACIÓN ADICIONAL (LEXITIMACIÓN ART. 6.1.A REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS CONSENTIMENTO E O ART. 6 LOPD-GDD)

  1. INFORMACIÓN XERAL DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE E AVISO LEGAL

Responsable de Tratamento:

Entidade: FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO

CIF: Q8255003I

Enderezo Postal: Ctra. de Vigo, 43 Baixo, 32001 O Pino (Ourense) España.

Teléfono contacto: 988 27 28 41

Correo electrónico: fga@fga.es

Delegado de Protección de Datos

Dona Delia Pérez

Datos de contacto: fga@fga.es

Enderezo Postal: Rexistro Xeral da FGA. Ctra. de Vigo, 43 Baixo, 32001 O Pino (Ourense) España.

  1. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Informámoslle qué, en cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) en canto a normativa de Protección de Datos e tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do

Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no tratamento de datos persoais (RXPD), e os respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD. Informámoslle que calqueira dos datos recabados por este medio ou que Vd. nos facilite, será incorporado a un Rexistro de Actividades de Tratamento denominado Federados e Xestión Federación Galega de Automobilismo.

2.1. LICITUDE DO TRATAMENTO: (RXPD e LOPDGDD)

ART. 6.1.e) O tratamento e necesario para o cumprimento dunha misión de interese público no exercicio dos poderes públicos conferidos o Responsible do Tratamento. REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS -INTERESE PÚBLICO e ART. 8 de Tratamento de datos por obrigación legal, interés público ou exercicio de poderes públicos. LOPDGDD-INTERÉSE PÚBLICO.

ART. 6.1.a) O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais, para un ou varios fins específicos.

REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS- CONSENTIMENTO FEDERADOS.

2.2. ESQUEMA E ÍNDICE DO REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO (CIF: Q8255003I)

Rexistro do Tratamento Rexistro de Actividades de Tratamento de Federados e Xestión da FGA
Responsable do Tratamiento FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO
CIF: Q8255003I
Delegada Protección de Datos Dona Delia Pérez
fga@fga.es
Colectivos Persoas físicas, incluidos representantes de persoas xurídicas, que se dirixen a FGA ou
membros  federados  da  Federación  Galega  de  Automobilismo,  solicitantes  e
intervintes en xeral, trámites e xestión das funcións da entidade.
Bases xurídicas lexitimadoras RXPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obligación legal
aplicable o responsable do tratamento:
Lei 32012 do Deporte de Galicia
Estatutos da Federación Galega de Automobilismo.
Obrigacións Legais.
Consentimento inequívoco.
Lexislación da Administración Deportiva Autonómica
Comité Galego de Xuxtiza Deportiva
Tribunal Galego de Aplicacións e Sentencias.
Regulamento do Deporte e outras.
Publicación Acordo (DOG) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180611/AnuncioG1490-220518-
0001_es.html
Finalidade Xestión e tramitación dos datos identificativos dos membros de federados na
Federación Galega de Automobilismo, dos seús colaboradores ou participantes.
Xestión e organización das probas de competición, tramites legais e permisos,
inscripcións, participantes e xestión de rallyes, premios, probas, calsificacións,
calendarios, comisións técnicas, clasificacións, seguros, sancións e prestadores de
servizos.
Categoría dos datos NIF/CIF
Nombre y Apelidos
Enderezo (Postal/Electrónica)
Teléfono
Licencia
Firma Electrónica
Características personais (permisos, profesionales, premiados)
Datos de vehículos
Seguros
Penalizacións e Sancións
Categoría dos destinatarios Administracions públicas con competencia na materia
Federación Española de Automovilismo
Administración Deportiva Autonómica
Autoridades Deportivas Estatales
Comités Deportivos
Comité Galego de Xustiza Deportiva
Tibunais de Xustiza de Galicia
Órganos Reguladores do Deporte
Tribunais Galego de Apelacións e Sentenzas
Forzas e Corpos de Seguridade do Estado
Intervintes, Escuderías e Comisarios (se fose o caso)
Xunta de Galicia
Entidades Locales
Entidades Colaboradoras
Transferencia Internacional de datos Non están previstas transferencias internacionais de datos
Plazos supresión Manteranse  conforme  a  normativa  de  arquivos  e  documentos  de  rexistros
administrativos, así como aqueles que xa non sexan relevantes e cheguen o seu fín
serán cancelados e borrados en base a normativa vixente.
Medias de seguridade Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) do Cápitulo IV e Sección 1, Art. 24 e 25.
Protocolo do tratamento e documento de seguridade. Funcións e obrigas do persoal.
Control de accesos, medidas de identificación e autenticación. Salvaguardas.
Medidas de seguridade, dende o deseño e por defecto en canto as medidas técnica e
organizativas, seudonimización, agregación e anonimizacion dos datos de carácter
persoal que den lugar o tratamento. Rexistros de Acceso a documentación. Así como
borrado, bloqueo e destrucción de soportes, así como supresión cando a lexislación
vixente así o determine.
Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o ENS, tomando este como
referencia das medidas de seguridade que se corresponden cas previstas no Anexo II
(Medidas de Seguridade) do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula
o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Administración Electrónica e
que se atopan descritas nos documentos que conforman as Políticas de Seguridade
da información deste Responsable de Tratamento.
Información e dereitos Informámoslle qué, en cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de
Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), e tendo
en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e
do Consello, de 27 de abril de 2016 (RXPD), relativo á protección das persoas físicas
no tratamento de datos persoais, e os respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD.
Calqueira dos datos recabados por este medio ou por calquer outro que Vd. nos
facilite, serán incorporados a un Rexistro de Actividades de Tratamento de Federados
e Xestión da Federación Galega de Automobilismo (Responsable de Tratamento), e
qué o tratamento dos seus datos farémolo co único fin de xestionar o servizo
solicitado e únicamente para xestión e trámite do seu expediente administrativo. No
tratamento dos seus datos, aplicaremos a normativa de protección de datos e as
políticas de seguridade que establece o Esquema Nacional de Seguridade, se vostede
desexa acadar máis información en canto o tratamento de datos, o xeito de informar
establecémolo por capas e poñemos á súa disposición un cadro informativo do
tratamento de datos que pode consultar na presente http://www.fga.es/ ou pode
acadar dita información nas dependenzas de esta entidade, lembre que pode exercer
calqueira dos seús dereitos solicitar confirmación de si estamos tratando os seus
datos persoais, dereito de acceso, rectificar e suprimir os datos, solicitar a
portabilidade dos mesmos, oporse o seu tratamento e solicitar a limitación de este,
tamén se considera que os seús dereitos non son atendidos pode presentar
reclamacións ante a Autoridade de Control https://www.aepd.es/, dirixir solicitude
a este Responsable do Tratamento, no seguinte enderezo: Ctra. de Vigo, 43 Bajo,
32001 O Pino (Ourense), ou por medio de e-mail a: fga@fga.es ditas solicitudes
deberán ser dirixidas a Delegada de Protección Datos, facendo referencia ao dereito
que pretende exercer e achegando copia do seu DNI/NIF ou documento que o/a
identifique.
Entidade Responsable Federación Galega de Automobilismo

2.3. ¿Con que finalidade tratamos os seus datos?

A Federación Galega de Automobilismo (en diante Responsable do Tratamento) tratará os datos de carácter persoal por vostede facilitados, para os trámites relativos a xestión e tramitación dos federados e de aqueles datos necesarios para a propia xestión da Federación Galega de Automobilismos a das súas funcións para o cumprimento dunha misión de interese público no exercicio dos poderes públicos conferidos, Xestión e tramitación dos datos identificativos dos membros de federados e dos seús colaboradores ou participantes. E otros relativos a propia xestión e organización das probas deportivas e de da información obtida coa finalidade de poder xestionar os expedientes

administrativos e as actuacións derivadas deles, así como as funcións de colaboración, coordinación e organización de eventos deportivos, competicións e patrocinios.

2.4. ¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

O tratamento dos datos farase o longo do tempo necesario para poder cumprir coas obrigacións legais que encomenda a normativa administrativa, e sempre, cumprindo polo menos co tempo mínimo de conservación da información. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación e a lexislación vixente.

2.5. ¿Existen decisións automatizadas?

Naquelas actuacións de función pública, esta Entidade pode tomar decisións automatizadas baseadas na cobertura legal que lle outorga o artigo 41 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Entendendo por iso calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos no marco dun procedemento administrativo e na que non interveña de forma directa unha persoa.

No caso de que en tempos vindeiros se levarán a cabo decisions automatizadas este Responsable de Tratamento poñerá en coñecemento dos afetados por medio dunha publicación nas políticas de privacidade ou mediante notificacións e previamente a dito tratamento, así como indicará como quedará regulada a toma de decisións automatizadas nunha normativa propia, definindo na mesma as especificacións, programación, mantemento, supervisión e control de calidade. Dita normativa tamén estará a disposición dos interesados nas dependenzas deste Responsible de Tratamento -oficiñas- ou nos medios electrónicos aquí reseñados.

2.6. ¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais?

Cando este Responsable de Tratamento, actuase o aveiro das suas competencias de funcións públicas, a base legal para o tratamento dos seus datos é o propio Artígo 6.1.e) de que dito tratamento e necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público e no exercicio de poderes públicos conferidos o Responsable do Tratamento.

Cando este Responsable de Tratamento, actuase nas competencias de entidade privada e colaboradora dos servizos, será o aveiro do establecido na base legal do propio Artigo 6.1.a) O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais, para un ou varios fins específicos. REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. (CONSENTIMENTO FEDERADOS e OUTROS SOLICITANTES ou INTERVINTES).

2.8. ¿A que destinatarios se comunicaran os seus datos?

Os datos comunicaranse a outras Administracións Públicas sempre que sexa necesario para cumprir cos fins enumerados anteriormente e sempre que esté o aveiro da normativa legal e das funcións e obriga do propio Responsable do Tratamento, por iso comunicarán datos a aquelas Administración Públicas con competencia na materia, como poden ser a Federación Española de Automovilismo, Autoridades Deportivas, Comités Deportivos, Órganos Reguladores do Deporte, Xunta de Galicia e entidades reguladoras e organizativas, entre outras. Escuderías e Comisarios se fose o caso, e as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, compañías aseguradoras e otras necesarias para as funcións organizativas e de vixiancia e control do cumprimento normativo, por obrigacións legais dos participantes.

Os prestadores de servizos externos, serán aqueles prestadores de servizos necesarios para a xestión ou organización e quedarán encadrados dentro da clasificación de Encargados de Tratamento, establecendo as esixencial legais vixente para o compromiso acadado, o que quedarán baixo as esixencias legais das obrigas para ambalas dúas partes deberán cumprir, en base as esixencias legais do RXPD e da LOPDGDD.

2.9. ¿Cáles son os seus dereitos en relación cos datos facilitados ou achegados?

Vostede, e en xeral calqueira interesado ten dereito, a obter información e saber se este Responsable de Tratamento está tratando os seus datos persoais ou non. E tamén, como persoa interesada ten dereito a acceder os seus datos persoais, a saber cal e o prazo de conservación dos seus datos, mesmo a obter unha copia dos datos obxecto do tratamento.

Así mesmo, ten dereito de rectificación dos datos se son inexactos. (Por exemplo, pode solicitar una rectificación do seu enderezo, un cambio de nome, permiso, licenzas, etc.)

Os interesados e interesadas teñen dereito, á limitación do tratamento, para iso deberán de solicitalo a este responsable, o cal deberá de suspender o tratamento dos datos cando os interesados soliciten a rectificación ou supresión dos seus datos, ata que se resolva a súa solicitude.

Tamén, os interesados e interesadas poderán exercer o dereito, de supresión (dereito ao esquecemento) sempre que se dean as circunstancias enumeradas no RXPD.

O afectado ou afectada pode exercer, o dereito de oposición ao tratamento, sempre por motivos relacionados coa súa situación persoal, coa excepción do que se acredite un interese lexítimo, ou sexa necesario para o exercicio ou defensa de reclamacións. Igualmente, cando o tratamento teña por obxecto a mercadotécnica directa.

O interesado ou interesada terá dereito á portabilidade e a obter os datos nun formato estructurado, de uso común e de lectura mecánica, o transmitilos a outro responsable do tratamento cando o tratamento este baseado no consentimento ou se execute por medios automatizados.

As persoas interesadas poderán exercer os dereitos enumerados nos apartados anteriormente mencionados, persoalmente ou por medio do seu representado, e por medio de carta o persoandose no Responsable de Tratamento (Rexistro): Federación Galega de Automobilismo en Ctra. de Vigo, 43 Bajo, 32001 O Pino (Ourense) España ou por vía e-mail a: fga@fga.es, ditas solicitudes deberán dirixirse a Delegada de Protección Datos, facendo referencia o dereito que pretende exercer e acompañando esta de copia do seu DNI/NIF ou documento que o identifique, e do seu representado se fose o caso.

Recordarlle tamén que no caso de que a licitude do tratamento dos seus datos sexa o amparado no ART. 6.1.a) O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais, para un ou varios fins específicos. REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS- CONSENTIMENTO, vostede pode solicitar revocar dito consentimento no intre que así o considere ou solicitando a súa revocación a traveso dos medios anteriormente indicados dos dereitos.

Lembre, que tamén poderá exercer os seus dereitos a traveso dos formularios dispoñibles que vostede pode solicitor nas oficiñas de administración deste Responsable de Tratamento, que esta pon a súa disposición ou remitindo un escrito por correo postal o enderezo indicado deste Responsable do Tratamento, e a atención da Delegada de Protección de Datos.

  1. INFORMACIÓN RELATIVA O TRATAMENTO DE DATOS: ESQUEMA RESUMO DO REXISTRO DE ACTIVIDADES DO TRATAMENTO (RAT) DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO.

O xeito de informar establecemolo por capas, e por medio do presente facemos un resumo en canto o tratamento dos datos de carácter persoal incluidos no “Rexistros de Actividas de Tratamento de Federados e Xestión da Federación Galega de Automobilismo”, que vostede poderá consultar, se así o considera. Tamén pode consultar o resto de Rexistros de Tratamento que esta entidade tén a sua disposición.

Outros Resxistros de Actividades de Tratamento que vostede pode consultar en canto o tratamento das distintas xestión e servizos que a Federación Galega de Automobilismo executa e ten encomendadas, e pón a súa disposición ou dos interesados en xeral, indicar que son coincidentes as bases lexitimadoras do esquema apartado 2.3. e tamén as medidas de seguridade implantadas no tratamento, como tamén o son os dereitos dos interesados que istes poden exercer, polo que se indican o indice do devándito RAT e a súa finalidade:

LIMIAR REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO (RAT)

RAT FINALIDADE
1 RAT XESTIÓN DE ACTIVIDADES DA FGA XESTIÓN DAS DISTINTAS FUNCIÓNS PÚBLICAS DA
ENTIDADE  E  FINALIDADES  DA  PROPIA  XESTIÓN
INTERNA E ORGANIZATIVA, ASÍ COMO
COLABORATIVA E DAS ESIXENCIAS DE
PARTICIPANTES,  TRÁMITES  NORMATIVOS  E  DE
FUNCIÓN PÚBLICA ENCOMENDADA.
2 RAT DE TRAMITACIÓNS SEGUROS DE VEHÍCULOS E SOLICITUDES TRAMITACIÓN POR MEDIO DA FGA DE SEGUROS DE
VEHÍCULO DE FEDERADOS PARA COMPETICIÓNS,
TRAMITACIÓNS DE PÓLIZAS, INFORMES, ETC.
3 RAT DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA E COMERCIAL FGA XESTIÓN DE GASTOS-INGRESOS, TAXAS,
TESOURARÍA, XESITÓN DE COBROS-PAGOS, XESTIÓN
DE   PROVEEDORES/ACREEDORES, XESTIÓN DE
SERVIZOS, CAMPAÑAS DE PUBLICIDADE, XESTIÓN DE
COLABORADORES, XESTIÓN DE CUOTAS,
ESCUDERÍAS, PATROCÍNIOS E ACCIÓN COMERCIAS E
COLABORADORES, ETC.
4 RAT DE XESTIÓN CONTABLE ECONÓMICA E FIANANCIERA XESTIÓN  DE  CONTAS,  CONTABILIDADE,  CONTAS
ANUAIS, PRESUPOSTOS, PARTIDAS, ESTADO
ECONÓMICO, PLAN FINANCIEIRO, ETC.
5 RAT DE XESTIÓN DE RRHH E BOLSAS DE EMPREGO XESTIÓN  DE  NÓMINAS  E  RECIBOS  SALARIAIS,
SEGUROS  SOCIAIS,  SELECCIÓN  DE  PERSOAL,
CONTRATOS E FUTUROS CANDIDATOS, ETC.
6 RAT DE CARGOS, XUNTAS, ASAMBLEAS, ACORDOS E ELECCIÓNS FED. XESTIÓN DE CARGOS E ACORDOS, ORDEN DO DÍA,
ASAMBLEAS E  CARGOS DIRECTIVOS E  AS SÚAS
FUNCIÓNS.
7 RAT DE PUBLICACIÓNS, NOVAS, REPORTAXES E COMUNICADOS XESTIÓN DAS DISTINTAS PUBLICACIÓNS E MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, EVENTOS, PARTICIPANTES,
PREMIADOS, CAMPAÑAS, ETC.
8 RAT DE IMAXEN CORPORATIVA DA FGA, XESTIÓN WEB E REDES XESTIÓN DAS DISTINTAS PUBLICACIÓNS E NOTICIAS
SOCIAIS,  REVISTAS,  PRENSA  E  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓNS, DE INTERESE PARA FEDERADOS, PARTICIPANTES,
XESTIÓN DE CORRESPONDENCIA E ENVÍO DE INFORMACIÓN ESCUDERÍAS, COLABORADORES Y DE DIVULGACIÓNS
DE EVENTOS DEPORTIVOS, PREMIOS, ETC.
9 RAT DE INSCRIPCIÓN E XESTIÓN DE CAMPEONATOS E PREMIOS XESTIÓN   E   TRÁMITES   ADMINISTRATIVOS   E
ORGANIZATIVOS  DE  CAMPEONATOS  E  EVENTOS
DEPORTIVOS EN XERAL, INTERVINTES,
SOLICITANTES, RESULTADOS, COMPETIDORES,
COLABORADORES E PREMIADOS, ETC.
10 RAT DA XESTIÓN DAS DISTINTAS ESCUDERÍAS AFILIADAS A XESTIÓN IMPLÍCITA NA PROPIA PRESTACIÓN DO
SERVIZO, XESTIÓNS E TRÁMITES DE EXPEDIETES E
SOLICITUDES, ASESORAMENTO, XESTIÓN DE
COBROS-PAGOS, CUOTAS, NOTIFICACIÓN,
OBLIGACIÓNS, SOCIOS, ORGANIZACIÓN E
REQUISITOS DAS PROBAS E OUTRAS.
11 RAT DE COLABORADORES E PATROCINADORES XESTIÓN DOS DISTINTOS COLABORADORES,
PARTICIPANTES, VOLUNTARIADO E
PATROCINADORES DOS   DISTINTOS EVENTOS
DEPORTIVOS, PUBLICIDADE, RECOÑECEMENTOS,
ETC.
12 RAT   DE   ORGANIZACIÓN   DE   EVENTOS   E   EXECUCIÓNS, XESTIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS E
CLASIFICACIÓNS E PROBAS ORGANIZACIÓN, RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN E
PROBAS, COLABORADORES, PARTICIPANTES, RUTAS,
REGULAMENTO E CUMPRIMENTOS DE
PARTICIPANTES, FICHAS, ETC.
13 RAT DE XESTIÓN DE LICENZAS E ACREDITACIÓNS XESTIÓN  E  TRAMITACIÓNS  DE  LICENZAS  PARA
DISTINTOS EVENTOS DEPORTIVOS, TRÁMITES DE
ACREDITAMENTO E CUMPRIMENTO NORMATIVO,
ACREDITACIÓNS, SEGUROS, ITV, SANCIÓNS, ETC.
14 RAT DE TRAMITACIÓN DE APELACIÓNS, RECURSOS E EXPEDITES XESTIÓN DE APELACIÓNS PRESENTADAS,
DESCIPLINARIOS SUXERENCIAS, QUEIXAS,   RESOLUCIÓNS DE
EXPEDIENTES  E  FALLOS,  RESPOSTAS,  TRÁMITES,
CUMPRIMENTO DE SENTENZAS E TRAMITACIÓNS E
RESPOSTA DAS SOLICITUDES. ASISTENCIA XURÍDICA.
ETC.
15 RAT DE VIDEOVIXILANCIA E CONTROL DE ACCESO XESTIÓN  DA  SEGURIDADE  DAS  DEPENDENZAS,
VIDEOVIXILANCIA  E  CONTROL  DE  ACCESO  AS
INSTALACIÓNS DA FGA, SEGURIDADE DAS COUSAS E
A INTIGRIDADE DAS PERSOAS, ACTOS VANDÁLICOS,
ROUBOS.
16 RAT DE IMAXEN CORPORATIVA E DIVULGACIÓNS DE PROBAS, XESTIÓN   E   DIVULGACIÓN   DOS   EVENTOS
PUBLICACIÓNS E PRENSA DEPORTIVA E OUTRA DEPORTIVOS ORGANIZADOS A NIVEL PROVINCIAL,
AUTONÓMICO E NACIONAL, PUBLICIDADE,
CAMPAÑAS PROMOCIONAIS, ETC.
  1. Resumo da Información do tratamento e dereitos en canto a información complementaria para a persoa interesada e relativa o exercicio dos dereitos, así como a efectos de revocar o consentimento concedido ante a FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO.

Informámoslle qué, en cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) e tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 (RXPD), relativo á protección das persoas físicas no tratamento de datos persoais, e os respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD. Calqueira dos datos recabados por este medio ou por calquer outro que Vd. nos facilite, ditos datos serán incorporados o Rexistro de Actividades de Tratamento de Federados e Xestión da Federación Galega de Automobilismo (Responsable de Tratamento), e qué o tratamento dos seus datos farémolo co único fin de xestionar o servizo solicitado e únicamente para xestión e trámite do seu expediente. No tratamento dos datos de carácter persoais, aplicaremos a normativa de protección de datos e as políticas de seguridade que establece o Esquema Nacional de Seguridade, se vostede desexa acadar máis información en canto o tratamento dos seus datos, o xeito de informar establecémolo por capas e poñemos á súa disposición un cadro informativo relativo o tratamento de datos que vostede poderá consultar na presente http://www.fga.es/ ou pode acadar dita información nas dependenzas de esta entidade, lembre que pode exercer calqueira dos seús dereitos: solicitar confirmación de si estamos tratando os seus datos persoais, dereito de acceso, rectificar e suprimir os datos, solicitar a portabilidade dos mesmos, oporse o seu tratamento e solicitar a limitación deste, tamén se considera que os seús dereitos non son atendidos pode presentar reclamacións ante a Autoridade de Control https://www.aepd.es/, poderá cursar solicitude enviada a este Responsable do Tratamento no seguinte enderezo: Ctra. de Vigo, 43 Bajo, 32001 O Pino (Ourense) España, ou enviando e-mail a: fga@fga.es ditas solicitudes deberán ser dirixidas a Delegada de Protección Datos, facendo referencia ao dereito que pretende exercer e achegando copia do seu DNI/NIF ou documento que o/a identifique, e do seu representado se fose o caso debidamente acreditado.

  1. Lei aplicable

Calqueira controversia que se derive do uso deste sitio web será rexida, interpretada e sometida o contemplado na normativa española, para a resolución de todas aquelas controversias ou cuestión relacionadas co presente sitio web e das actividades e información desenrrolada por FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO e usuarios ou intervintes, con renuncia expresa a caqueira otro fuero, aceptan a lexislación rectora das presentes condición españolas, e para a resolución de cantas controvensias ou letíxios que poideran derivarse, acordan someterse a xurisdicción dos Xulgados e Tribunais de Ourense (España) e en todo casoaquelas relacións que se establezan entre o titular deste sitio Web e usuarios da mesma someteranse á lexislación e xurisdición españolas e aquela normativa de protección de datos en canto a RXPD, LOPDGDD, LSSICE, entre outras.

Normativa aplicable, entre outras:

  • Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitaes (LOPDGDD)
  • Regulamento Europeo de Protección de Datos, (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. (RPD)
  • Lei 34/2002, LSSICE.
  • Resto de normativa.

Revisado a 29 de xaneiro de 2020.

Delia Pérez (Auditora/Delegada PD)