Aviso legal

Aviso Legal

  1. INFORMACIÓN XERAL E AVISO LEGAL

FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO (en diante FGA e titular ou Responsable de Tratamento), dispón do seguinte dominio de Internet http://www.fga.es/, titularidade que corresponde a esta FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO, con CIF: Q8255003I, enderezo Rúa B, baixo, 36500 Lalín (Pontevedra), Correo electrónico: fga@fga.es, Teléfono: 988 27 28 41

  1. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE ESTA PÁGINA WEB. Condicións de uso da http://www.fga.es/ (en diante sitio Web)

2.1. Condiciones de Acceso.

A FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO, pon este sitio Web a disposición de usuarios de Internet dun xeito gratuito. O acceso este sitio Web, implica a aceptación das presentes condicións xerais e particulares e o seu uso, podendo estas ser modificadas pola entidade titular en calquer intre e sen previo aviso a os usuarios.

E polo qué, a persoa usuaria comprometese e adquire dito compromiso na utilización deste sitio Web e os accesos os contidos, sen infrinxir a lexislación vixente, a boa fe e o orden público.

A utilización deste sitio Web, atribúe a condición de usuario ou interesado a aquela persoa (en adiante Usuario) que acceda a este sitio Web, e eso implicará a aceptación de todalas condicións incluídas neste Aviso Legal, e polo qué infomamos qué:

O Usuario da web comprométese a facer un uso correcto do contido e de conformidade coa normativa legal e o presente Aviso Legal.

A utilización deste sitio Web ten carácter gratuito, informativo e, ca única finalidade de achegar e facilitar información ou trámites de usuariaos ou solicitantes, así como actualizacións que poidan ser relevantes ou consideradas de interese xeral ou de solicitantes e usuarios ou interesados.

O titular deste portal resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida no sitio Web, polo que o Usuario deberá revisar o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que decida utilizar dita Web.

Queda expresamente prohibido o uso do sitio Web con fins ilícitos ou lesivos, de terceiros, ou que de calquera outra forma, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais hardware ou produtos o igual que as aplicacións informáticas software ou imposibilite a normal utilización destes por parte doutras persoas.

O Usuario responderá dos danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumplimento de devandita obriga ou o mal uso executado, quedando o titular do sitio Web exonerado de calquera tipo de responsabilidade o respecto.

Así mesmo, queda prohibida a manipulación dos datos identificativos do titular do portal e contidos no presente espazo web así como daqueles elementos técnicos e dos contidos e información e en xeral da configuración do espazo web.

O acceso de determinados apartados pode estar reservado a federados ou solicitantes de trámites e usuarios ou titulares, participantes, entre outros. Sería o caso de “Acceso limitado a solicitudes” “Acceso con Referencia” “Documentación Achegada” con termos e condicións específicos, para Licenzas, Acreditacións, Certificados, Seguros de Repatriación e Referencias, Organización, Estatútos, Funcións de Administración Pública, entre outros, e polo que o acceso a determinadas partes están reservados a esta finalidade, mediante identificador de usuario e contrasinal en algúns casos, os usuarios non integrantes ou participantes poden visitar as seccións públicas do portal, pero non deberán en ningún caso intentar o acceso non permitido aquelas sección de acceso restrinxido, salvo excepción autorizadas con identificación de usuario e contrasinal asignados por este Responsable de Tratamento.

2.2. Responsabilidades

FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO, exclue calqueira das responsabilidades por danos e perxuizos que poidan ocasionar aquelas persoas usuarias por uso indebido ou transmisión, almacenamento, difusión, utilización, obtención ou acceso non permitidos a esta páxina Web e os seus contidos, non se responsabilizará polo tanto este responsable do uso indebido dos contidos por parte das persoas usuarias e dano que executen no portal terceiros ou daqueles contidos que poidan incorporar.

O/a usuario de esta páxina responderá de aqueles danos e perxuizos e da sua actitude neglixente que poideran ocasionar.

2.3. Modificaciones de la página e interrupciones.

A FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO, reservase a facultade de efectuar, sen necesidade de previo aviso, modificación e aquelas actualización que considere en canto a información contida na páxina Web, da configuración e presentación de ésta e das condicións de acceso, tamén reserva o dereito a executar cambios no sitio Web sen previo aviso, ao obxeto de manter actualizada a sua información, engadindo, modificando, correxindo ou eliminando aqueles contidos publicados así como o propio deseño do portal.

E polo qué, a FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO non se fai responsable do mal uso que terceiros fagan da información publicada neste portal Web, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta ocasionen ou aqueles perxuizos económicos que poideran ocasionar, materiais ou sobre datos provocados polo uso de dita información.

Enlaces, este responsable ou titular do sitio Web non se fai responsable da información que conteñan as páxinas web de terceiros ás que se poida acceder a través dos links ou enlaces que esta páxina ofreza, sendo exclusiva responsabilidade do Usuario que accede a eles ou os utiliza.

Indicar, que a existencia de links ou enlaces incluídos neste portal ten finalidade meramente informativa respecto da existencia doutras fontes de información relacionada ou que poden ser de interese para o usuario.

Así mesmo, queda prohibida a manipulación dos datos identificativos do titular do portal contidos no presente sitio Web así como a dos elementos técnicos, contidos, información e en xeral da configuración do sitio Web.

2.4. Propiedad intelectual e industrial.

O diseño do portal e o contido de este sitio Web, están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial e salvo indicación expresa, o contido de este sitio Web, imaxes, textos e datos, son propiedade da FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMOS, polo que o material aquí exposto está protexido e o seu uso indebido pode ser obxeto de sancións, incluso penais, e polo qué,

Aviso: Copyrigth © Federación Galega de Automobilismo (fga.es), todolos dereitos reservados. | Certos contidos poden estar baixo «Copyrigth ®» ou ser «Marcas Rexistradas ™» dos seus títulares, queda terminantemente prohibido o uso dos contidos de esta páxina web sen o consentemento por escrito da Federación Galega de Automobilismo. Dirección: Rúa B, baixo, 36500 Lalín (Pontevedra) Teléfono: 988 27 28 41,  Email: fga@fga.es.

A consulta ou descarga de contidos da páxina ou de calqueira software non implicará a cesión de ningún dereito da propiedade intelectual ou industrial sobre os mesmos.

Autorizase a visualización, impresión e descarga parcial daqueles contidos deste sitio Web, única e exclusivamente en base o bo uso e a sú utilización compatible ca normativa vixente nesta materia.

FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO, non se fai responsable dos danos que poideran deberse a presenza de virus ou outros elementos, co uso do sitio Web ou de aqueles enlaces que poidan aparecer asociados, e que poideran danar ou producir alteracións no sistema informático do usuario, documentos electrónicos ou ficheiros daqueles usuarios ou de calqueira terceiro.

  1. Información do tratamiento relativo a protección de datos

Informámoslle, en cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) en canto a normativa de Protección de Datos e tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 (RXPD), relativo á protección das persoas físicas no tratamento de datos persoais, e os respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD. Calqueira dos dato recabados por este medio ou por calquer outro que Vd. nos facilite, serán incorporado a un Rexistro de Actividades de Tratamento de Xestión da Federación Galega de Automobilismo (Responsable de Tratamento), e qué o tratamento dos seus datos farémolo co único fin de xestionar o servizo solicitado e únicamente para xestión e trámite do seu expediente. No tratamento dos seus datos, aplicaremos a normativa de protección de datos e as políticas de seguridade que establece o Esquema Nacional de Seguridade, se vostede desexa acadar máis información en canto o tratamento de datos, o xeito de informar establecémolo por capas e poñemos á súa disposición un cadro informativo do tratamento de datos que pode consultar na presente http://www.fga.es/ ou pode acadar dita información nas dependenzas de esta entidade, lembre que pode exercer calqueira dos seús dereitos: solicitar confirmación de si estamos tratando os seus datos persoais, a dereito de acceso, a rectificar e suprimir os datos, solicitar a portabilidade dos mesmos, a oporse o seu tratamento e solicitar a limitación de este, tamén se considera que os seús dereitos non son atendidos pode presentar reclamacións ante a Autoridade de Control https://www.aepd.es/, dirixir solicitude a este Responsable do Tratamento, no seguinte enderezo: Rúa B, baixo, 36500 Lalín (Pontevedra), ou dirixíndo e-mail a: fga@fga.es ditas solicitudes deberán ser dirixidas a Delegada de Protección Datos, facendo referencia ao dereito que pretende exercer e achegando copia do seu DNI/NIF ou documento que o/a identifique.

 

  1. Lexislación aplicable

 

Calqueira controversia que se derive do uso deste sitio web será rexida, interpretada e sometida o contemplado na normativa española, para a resolución de todas aquelas controversias ou cuestión relacionadas co presente sitio web e das actividades e información desenrrolada por FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO e usuarios ou intervintes, con renuncia expresa a caqueira otro fuero, aceptan a lexislación rectora das presentes condición españolas, e para a resolución de cantas controvensias ou letíxios que poideran derivarse, acordan someterse a xurisdicción dos Xulgados e Tribunais de Ourense (España) e en todo casoaquelas relacións que se establezan entre o titular deste sitio Web e usuarios da mesma someteranse á lexislación e xurisdición españolas e aquela normativa de protección de datos en canto a RXPD, LOPDGDD, LSSICE, entre outras.

 

Normativa aplicable, entre outras:

 

  • Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitaes (LOPDGDD)
  • Regulamento Europeo de Protección de Datos, (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. (RXPD)
  • Lei 34/2002, LSSICE.
  • Resto de normativa.