CONDICIONS E AVISO LEGAL 

Información relativa a Tratamento de Protección de Datos. (RXPD) e (LOPDGDD): En cumprimento da  Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) en canto a normativa de Protección de Datos e tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 (RXPD), relativo á protección das persoas físicas no tratamento de datos persoais, e os respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD. Informámoslle que calqueira dos dato recabado por este medio ou por calquer outro que Vd. nos facilite, será incorporado a un Rexistro de Actividades de Tratamento de Xestión da Federación Galega de Automobilismo (Responsable de Tratamento)e qué otratamento dos seus datos farémolo co único fin de xestionar o servizo solicitado e únicamente para xestión e trámite do seu expediente. No tratamento dos seus datos, aplicaremos a normativa de protección de datos e as políticas de seguridade que establece o Esquema Nacional de Seguridade, se vostede desexa acadar máis información en canto o tratamento de datos, o xeito de informar establecémolo por capas e poñemos á súa disposición un cadro informativo do tratamento de datos que pode consultar http://www.fga.es/ ou pode acadar dita información nas dependenzas de esta entidade, lembre que pode exercer calqueira dos seús dereitos: solicitar confirmación de si estamos tratando os seus datos persoais, a dereito de acceso, a rectificar e suprimir os datos, solicitar a portabilidade dos mesmos, a oporse o seu tratamento e solicitar a limitación de este, tamén se considera que os seús dereitos non son atendidos pode presentar reclamacións ante a Autoridade de Control https://www.aepd.es/, dirixir solicitude a este Responsable do Tratamento, no seguinte enderezo: Ctra. de Vigo, 43 Bajo, 32001 O Pino (Ourense), ou dirixíndo e-mail a: fga@fga.es ditas solicitudes deberán ser dirixidas a Delegada de Protección Datos, facendo referencia ao dereito que pretende exercer e achegando copia do seu DNI/NIF ou documento que o/a identifique.


Patrocinadores
Patrocinadores