ÍNDICE

  Pincha eiqui para velo
Xunta de Goberno, Comisión Delegada, e Asemblea da F.G. de A. Descargar
Entidades afiliadas á F.G.A., e á Secretaría Xeral para o Deporte. Descargar
Prezos: Dereitos de calendario, Taxas e Licencias. Descargar
M E N C I Ó N S:
Palmarés mención Presidente F.G. de A. Descargar
Palmarés mención de Galicia de Fair Play. Descargar
C O M I S I Ó N S  D A  F. G. de A.:
Observadores – Tribunal Galego de Apelación. Descargar
R E G U L A M E N T O S:
Campionatos e Copas de Galicia. Descargar
R A L L Y E S:
Prescricións comúns para rallyes. Descargar
Regulamento Xeral Campionato de Galicia rallyes en asfalto. Descargar
Regulamento Xeral Copa de Galicia de Grupo «X». Descargar
Regulamento Xeral Copa de Galicia de Grupo «G». Descargar
R A L L Y M I X:
Regulamento Xeral Campionato de Galicia de RallyMix. Descargar
M O N T A Ñ A:
Regulamento Xeral Campionato de Galicia de Montaña. Descargar
Regulamento técnico para vehículos CM. Descargar
Regulamento técnico para vehículos EM. Descargar
Regulamento técnico para vehículos SCC. Descargar
Regulamento técnico para vehículos Grupo “P” en Montaña. Descargar
Medidas de seguridade para Vehículos Históricos. Descargar
Regulamento Xeral Campionato de Galicia de Regularidade Sport Descargar
A U T O C R O S S – R A L L Y C R O S S:
Regulamento Xeral Campionato de Galicia de Autocross-Rallycross. Descargar
Regulamento Técnico de Autocross-Rallycross. Descargar
Regulamento Técnico de Car Cross. Descargar
Regulamento técnico para vehículos SCC. Descargar
K A R T I N G:
Prescripcións comúns para Karting. Descargar
Regulamento Técnico de Karting. Descargar
Regulamento Deportivo de Karting. Descargar
S L A L O M:
Regulamento Xeral Campionato de Galicia de Slalom. Descargar
Condicións técnicas e de seguridade na montaxe dun Slalom. Descargar
Regulamento técnico para vehículos de Slalom. Descargar
T O D O T E R R E O:
Regulamento Xeral Campionato de Galicia de Todoterreo. Descargar
Regulamento técnico para vehículos de Todoterreo. Descargar
2ª  C A T E G O R Í A  E  O U T R O S  E V E N T O S:
Regulamento Xeral Campionato de Galicia de Rallyes de Regularidade. Descargar
Regulamento Xeral Fórmula Rallye / Motorshow. Descargar
E S C U D E R Í A S,  M A R C A S  DE  P N E U M Á T I C O S,  E  B A N D E I R A S:
Regulamento Xeral Campionato de Escuderías. Descargar
Regulamento Xeral Campionato de Marcas de pneumáticos. Descargar
Normativa sobre bandeiras Autocross-Karting-Slálom. Descargar
A N E X O  I:
Anexo I. Descargar
C L A S I F I C A C I Ó N S:                                                                                                               Descargar
Clasificacións Campionatos e Copas de Galicia. Rallyes

Rallymix

Montaña

Autocross

Karting

Slalom

Donas

Regularidade

Premios, Campionatos e Copas de Galicia. Descargar
R E C L A M A C I Ó N S:
Modelos de Reclamacións. Descargar
E S T A T U T O S:
Estatutos e Regulamento de Réxime Disciplinario. Descargar
H O M O L O G A C I Ó N S:
Lista de Vehículos Homologados por País. Descargar
Lista Homologadas pola FIA (Arneses, monos ignifugos, asentos, cascos, etc). Descargar
R E G U L A M E N T O S  F. I. A.:
Código Deportivo Internacional e Anexos. Descargar